Samenwerkomgevingvoor en door professionals

Q&A Outcome meten

Hier vind je de meestgestelde vragen & antwoorden over 'Outcome meten'. Heb je een aanvullende vraag? Stuur deze dan naar: evy.liersen@sbjh.nl of info@sbjh.nl. Je ontvangt zo spoedig mogelijk antwoord.

Het doel is om op basis van informatie over de uitkomst van de geleverde jeugdhulp (outcome) de kwaliteit van de jeugdhulp te verbeteren. Op dit moment betreft dat informatie over de tevredenheid van de jeugdige en ouder en of de jeugdige zonder hulp verder kan. In de nabije toekomst beogen we hier ook de overige criteria uit de geharmoniseerde outcome-set van het NJI in op te nemen.

Ten eerste kunt u als jeugdhulpaanbieder de informatie over outcome ook intern gebruiken voor kwaliteitsdoeleinden en deze opnemen in uw kwaliteitsverslag. Daarnaast kunt u hiermee laten zien welke uitkomsten u me de door u geleverde jeugdhulp realiseert. Als laatste draagt u hiermee bij aan het inzichtelijk maken en kunnen sturen op de kwaliteit van de jeugdhulp.

Het Servicebureau benoemt in Bijlage 10 dat ‘in de behoefte aan managementinformatie voor een belangrijk deel wordt voorzien door gegevens die uit het berichtenverkeer kunnen worden verkregen’. De outcome gegevens vormen voor de regio belangrijke managementinformatie, en kunnen helaas niet uit het berichtenverkeer worden ontsloten. Om die reden is hiervoor een aparte uitvraag vormgegeven.

Door te werken met het CBS format voor het aanleveren van de outcome gegevens minimaliseren de gemeenten de administratieve lasten voor de jeugdhulpaanbieders en kan op een praktische wijze de outcome gegevens verzameld worden.

Het aanleveren van de resultaten doet u in het MO-platform van Stipter. Op de website www.jeugdhulphaaglanden.nl vindt u de handleiding die het aanleveren stap voor stap beschrijft. Indien u nog vragen heeft, is Stipter beschikbaar voor ondersteuning via haaglanden@stipter.nl.

Eind juni heeft Stipter een drietal trainingen voor jeugdhulpaanbieders verzorgd, waarin stap voor stap is uitgelegd hoe de gegevens moeten worden aangeleverd in het MO-platform. Van deze training is een opname gemaakt, die vindt u via deze link.

In de inkoop van de regionale jeugdhulp voor de regio Haaglanden is sinds 2021 opgenomen dat jeugdhulpaanbieders data over de outcome indicatoren moeten aanleveren (artikel 24.1 Resultaatovereenkomst). Met deze data willen de gemeenten samen met de jeugdhulpaanbieders geleidelijk een resultaatgerichte sturing en doorontwikkeling van het zorglandschap invoeren. Concreet is de wijze waarop de outcome indicatoren gemeten moeten worden vastgelegd in een document genaamd ‘Meten, duiden en oordeelsvorming’ (Meten, duiden en oordeelsvorming H10 (sbjh.nl)). Hierin is ook een ontwikkeltraject beschreven voor het ontwikkelen van resultaatsturing. Samengevat: de jeugdhulpaanbieders zijn contractueel verplicht om vanaf 1-1-2021 de outcome criteria te meten en het platform van Stipter is de infrastructuur om deze data aan te leveren.

Het meten van outcome betreft rapportage zoals beschreven in artikel 24 van de Resultaatovereenkomst. De rapportages mogen geen persoonsgegevens bevatten en worden op geaggregeerd niveau gemeten (zie ook artikel 13 lid 5 van de Resultaatovereenkomst). De metingen worden gedaan ten behoeve van resultaatgerichte sturing van de jeugdhulp door Opdrachtgevers en doorontwikkeling van het zorglandschap. Jeugdhulpaanbieders hebben ook profijt van deze metingen. Jeugdhulpaanbieders kunnen leren van de data door rapportages met elkaar te vergelijken en zelf analyses te maken. De verwerking betreft behartiging van gerechtvaardigde belangen van de jeugdhulpaanbieders en de Opdrachtgevers (artikel 6 lid 1 sub f AVG).

 

Het doel is om op basis van data over outcome indicatoren de kwaliteit van de jeugdhulp te verbeteren. Voor meer informatie zie ook bijlage 1 paragraaf ‘’doel(en) verwerking’’ van de Verwerkersovereenkomst.

Verwerker zal de volgende persoonsgegevens verwerken (zie ook bijlage 1 paragraaf ‘’soort(en) Persoonsgegevens’’ van de Verwerkersovereenkomst):

Definitie

Gegevens

Doorgifte naar derde landen

Doorgifte-instrument

Aanvullende maatregelen (indien van toepassing)

 
Aanbiedergegevens

 • Naam aanbieder
 • AGB code


Nee


Nee


Nee

 
Adresgegevens van client

 • Postcode
 • Straatnaam + huisnummer
 • Plaats
 • Land


Nee


Nee


Nee


Gebruikersgegevens (Gebruikers van Verwerkersverantwoordelijke)

 • Voornaam gebruiker
 • Achternaam gebruiker
 • Contactgegevens
 • Rollen (autorisatiematrix)
 • E-mail adres


Nee


Nee


Nee


Indicatiegegevens

 • Persoonsgegevens
 • Startdatum indicatie
 • Einddatum indicatie
 • Tevredenheid client en ouder
 • Zorgplan kenmerken:
  • Gestart met crisis ja/nee
  • Tevredenheid client en ouder
  • Verwijzer
  • Hulpvorm
  • Reden beëindiging
  • Wel of zonder hulp verder (client en ouder)

 


Nee


Nee


Nee


Persoonsgegevens

 • BSN
 • Adresgegevens
 • Leeftijd/geboortedatum
 • Geslacht


Nee


Nee


Nee

 

Op het moment dat de jeugdhulpaanbieder niet langer de Raamovereenkomst heeft gesloten met Opdrachtgever wordt de data na einde contract geanonimiseerd. Deze geanonimiseerde data bewaart Stipter voor rapportage doeleinden, zolang het een contract heeft met SBJH.

Verwerker zal de persoonsgegevens als volgt verwerken (zie ook bijlage 1 paragraaf ‘’wijze verwerking’’ van de Verwerkersovereenkomst):

De verwerking van gegevens is een uitvloeisel van de dienst waarvoor Stipter door het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden (SbJH) ingehuurd wordt:

Voor de uitvoering/levering van de Hoofdovereenkomst met

Binnen de omgevingen kan privacy gevoelige informatie aanwezig zijn, waar vanuit haar ICT dienstverlening Verwerker toegang kan hebben tot deze informatie. Verwerker zal de persoonsgegevens slechts inzien en/of verwerken indien er voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.

Praktische vormgeving

De Verwerkingsverantwoordelijke deelt de informatie met de verwerker via het MO-platform.

Hierna wordt de data verwerkt in drie vormen van rapportages. Deze drie rapportages omvatten:

 • Aanbiederrapportages
 • Gemeente rapportage
 • Service organisatie rapportage.

De toegang tot deze verschillende rapportages zal ingericht worden via de autorisatie structuur. Hierbij staan de volgende uitgangspunten centraal om de privacy te garanderen:

 • Persoonsgegevens zijn enkel in de aanbiederrapportages zichtbaar. Voor gemeentes en de service organisatie geldt het volgende: De gegevens uit het platform worden geaggregeerd en niet tot in een persoon te herleiden weergegeven voor rapportages en presentaties.
   
 • Om privacy van zelfstandige jeugdhulpaanbieders te waarborgen wordt de naam en de AGB-code niet gedeeld met gemeentes en service organisatie. Deze gegevens zullen anoniem blijven.  
   
 • De verwerker zal data enkel verwerken zodra de getekende verwerkingsovereenkomst in het MO-platform is toegevoegd. Deze verantwoordelijkheid zal de verwerker uitvoeren.
   
 • Bij het beëindigen van de samenwerking zal de Verwerker de data (BSN, postcode en geboortedatum) van Verwerkingsverantwoordelijke na einde contract anonimiseren, de overig niet privacy gevoelige data blijft behouden voor rapportage doeleinde.

Het MO-platform is de plek waar u uw outcome gegevens aanlevert. Stipter is de organisatie die het platform beheert.

Zie ook bijlage 2 van de Verwerkersovereenkomst:

Normenstelsel

 • De verwerker werkt volgens een algemeen erkende norm voor informatiebeveiliging, te weten:

ISO 27001 en is volgens deze norm gecertificeerd.

 • De verwerker werkt volgens de algemeen erkende overheidsnorm de BIO

Om de informatiebeveiliging binnen Stipter te waarborgen, is op dit moment binnen Stipter ISO 27001 leidend. Voor Stipter betekent dit dat er maatregelen worden genomen die passend zijn bij de risico’s waar Stipter mee te maken heeft. De genomen maatregelen zijn gebaseerd op de ISO 27002 in combinatie met de aanvullende maatregelen opgesteld in de BIO.

Binnen Stipter streven wij ernaar om door middel van risicoanalyse ten alle tijden de juiste passende maatregelen te nemen. Riskbased nemen van maatregelen is binnen Stipter altijd het uitgangspunt.

Toereikendheid

De toereikendheid van de informatiebeveiliging blijkt uit het volgende:

 • Certificering en verklaring van toepasselijkheid (VVT);
 • Rapportages van periodieke externe controles: Periodieke pentesten

Verwerker zal passende op het risico afgestemde technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen nemen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige onrechtmatige vorm van verwerking en is verantwoordelijk om op verzoek te rapporteren over de genomen maatregelen. In ieder geval zal de verwerker, voor zover van toepassing, alle overeenkomstig de AVG vereiste maatregelen nemen. Beleid, procedures en werkinstructies zijn opgenomen in de bedrijfsvoering om na te streven dat gegevensverwerking verloopt zoals bedoeld.

NB: Uit de certificering/periodieke externe controles/audits of uit de eigen controles/beschrijvingen blijkt of kan afgeleid worden dat de beveiliging passend is bij de verwerking(en) genoemd in Bijlage 1.

 

Contact
nieuws@sbjh.nl

Jeugdhulpregio Haaglanden bestaat uit de volgende gemeenten: Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Delft, Wassenaar, Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp, Midden-Delfland, Westland

Dit platform is een initiatief van het Programmabureau Jeugdhulp Haaglanden en het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden 

 
Cookie-instellingen