Regiovisie monitor Haaglanden 2022: nu met participatie jongeren en ouders

29-06-2023
365 keer bekeken

In de afgelopen 2 weken is de tweede monitor van de Regiovisie Jeugdzorg Haaglanden 2021-2026 besproken in de colleges en naar de gemeenteraden gestuurd. Hierin staan de belangrijkste ontwikkelingen over de jeugdhulp in 2022.

Nieuw in deze monitor is de participatie van jongeren en ouders bij het verbeteren van de jeugdhulp in Haaglanden. Cliëntvertegenwoordigers beschrijven hierin hun opvattingen en adviezen over jeugdhulp. De monitor is een momentopname en gaat in op verschillende onderwerpen. De bedoeling is niet om volledig te zijn; de monitor geeft vooral aanleiding om verder in gesprek te gaan. In deze monitor zijn de belangrijkste cijfers van de regionale jeugdhulp voorzien van duiding.

Gezamenlijke ambities Haaglanden

De gemeenten in de jeugdhulpregio Haaglanden hebben afgesproken dat de behaalde resultaten op ambities worden gemonitord. De gezamenlijke ambities over jeugdhulp in de Regiovisie Jeugdhulp Haaglanden 2021-2026 zijn:

  1. Versterken van het gewone opvoeden en opgroeien
  2. Tijdig inzetten van passende hulp
  3. Kinderen groeien zo thuis mogelijk op
  4. Duurzaam veilig opgroeien
  5. Jeugdhulp en onderwijs werken effectief samen

Jaarlijks leveren de gemeenten een Regiovisie monitor. De hoofdstukken uit deze monitor zijn geschreven met de genoemde ambities als leidraad. De cijfers uit het landelijke berichtenverkeer (de facturatiegegevens van jeugdhulpaanbieders) vormen de basis van de geschetste ontwikkelingen. Deze monitor beschrijft op hoofdlijnen de belangrijkste ontwikkelingen en diept enkele onderwerpen nader uit. 

Wil je de monitor downloaden? Ga naar Regiovisie monitor Haaglanden 2022.

Op koers

Hierin kwam naar voren dat de toenemende groei van jeugdhulpgebruik lijkt af te zwakken. In de monitor van komende jaren zal blijken of dit beeld zich doorzet. Met het realiseren van de ambitie dat jeugdigen ‘Zo thuis mogelijk opgroeien’ ligt de regio op koers. Het aantal jeugdigen in de gesloten jeugdhulp neemt af en het aantal jeugdigen in pleeggezinnen en gezinshuizen lijkt wat toe te nemen. Een uitdaging is de opbouw van alternatieven voor gesloten jeugdhulp. Nieuw in de Regiovisie monitor van 2022 was de toevoeging van cijfers van Veilig Thuis en de Jeugdbeschermingstafel. Het aantal jeugdhulpmaatregelen in onze regio daalt al enkele jaren licht. De beoogde beweging naar 0 uithuisplaatsingen is echter nog niet binnen bereik. Aandachtspunt hierbij is de aanhoudende werkdruk in de jeugdbescherming.

In de ambitie die de regio heeft ten aanzien van wachttijden is er in 2022 een belangrijke verdiepingsslag gemaakt. Er is meer inzicht gekomen in de aard en omvang van schadelijke wachttijden bij verblijfshulp en ambulante hulp. Naar aanleiding van dit verbeterde beeld zijn concrete acties ondernomen, zoals het maken van afspraken over verantwoordelijkheden bij te lang wachten. Het hoofdstuk over de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp geeft een toelichting op een onderzoek dat in 2022 heeft plaatsgevonden. Vooral het grensverkeer van leerlingen over de gemeentegrenzen heen komt daarin naar voren. En daarmee het belang van het maken van afspraken over de samenwerking tussen lokale teams en scholen. Aansluitend wordt ook aandacht gevraagd voor een collectief onderwijs- en zorgaanbod in de jeugdhulpregio Haaglanden. In het laatste hoofdstuk komen jongeren en ouders aan het woord over de ontwikkelingen van de jeugdhulp. Zij erkennen dat de regio aandacht heeft voor cliëntparticipatie, maar constateren dat er nog verbeterpunten zijn.

Wil je de monitor downloaden? Ga naar Regiovisie monitor Haaglanden 2022.

Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden en Programmabureau Jeugdhulp Haaglanden

Afbeeldingen

Contact
nieuws@sbjh.nl

Jeugdhulpregio Haaglanden bestaat uit de volgende gemeenten: Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Delft, Wassenaar, Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp, Midden-Delfland, Westland

Dit platform is een initiatief van het Programmabureau Jeugdhulp Haaglanden en het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden 

 
Cookie-instellingen