Beter Samenspel onderdeel ‘Routekaart naar veiligheid’ 0-100

605 keer bekeken 1 reacties

Huiselijk geweld -waar kindermishandeling ook onder valt- komt helaas voor in alle leeftijdsgroepen. Om mensen die hiermee te maken krijgen beter te kunnen helpen, wordt -beleidsmatig- een sterkere verbinding gelegd tussen jeugdhulp en de aanpak huiselijk geweld voor gezinnen en huishoudens (0-100).

Lokale teams van de gemeenten zijn door voortschrijdend inzicht in de loop van de tijd nauwer gaan samenwerken met de Jeugdbescherming, Veilig Thuis en de Kinderbescherming. Dit gebeurt op basis van de uitgangspunten van Beter Samenspel. Om deze samenwerking verder te verbreden en aan te sluiten bij de aanpak huiselijk geweld, worden de bouwstenen geïntegreerd in de Routekaart naar Veiligheid. Hierin werken volwassen- en jeugdhulpaanbieders samen.

“Het is een uitdagend traject om alle gemeenten, die hun lokale teams allemaal anders ingericht hebben, op een zelfde manier te laten samenwerken met deze organisaties”, aldus Renske Vreugdenhil, projectleider Aanpak Huiselijk Geweld Haaglanden. “Steeds meer zorgaanbieders en netwerkpartners zijn betrokken bij de signalering en de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Zij bieden in een zo vroeg mogelijk stadium hulp.”

Beter Samenspel is voorloper van het Toekomstscenario Kind- en gezinsbescherming

Beter Samenspel is van oorsprong een initiatief vanuit de Jeugdbeschermingsorganisaties (GI’s). Deze aanpak werd direct omarmd door de gemeenten. De overgang van vrijwillige hulp naar gedwongen hulp was namelijk te groot. De belangrijkste wens bij de start van Beter Samenspel in 2017/2018 was dan ook dat ouders en kinderen makkelijker en sneller geholpen werden om de juiste hulp te krijgen. Deze gedachtengang wordt inmiddels ook landelijk uitgewerkt in het Toekomstscenario Kind- en gezinsbescherming, waarbij nog meer hulpverlenersorganisaties betrokken zijn, zoals Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming. Hoe Beter Samenspel werkt, is te vinden via Bouwstenen Beter Samenspel.

Vier inspirerende voorbeelden van hoe Beter Samenspel werkt en wat deze werkwijze betekent voor gezinnen en kinderen zijn beschreven in dit boekje.

Voordelen integrale aanpak groot

Roxane Cloosterman is, net als Renske Vreugdenhil, projectleider van Aanpak Huiselijk Geweld Haaglanden. Roxane benadrukt: “In de eerste plaats zijn de mensen die hulp nodig hebben erbij geholpen als de aanpak integraal is. Je wilt goede hulp bieden en voorkomen dat er continu van de één naar de ander wordt overgedragen. Het is belangrijk dat de hulp goed aansluit bij het gezin of huishouden, maar ook op elkaar. Voor de professionals geeft de Routekaart naar Veiligheid, inclusief Beter Samenspel, handvatten om de gezinnen op een goede manier te helpen. Voor hen is het fijn om eerder en beter contact te hebben met collega’s van andere organisaties. Hierdoor gaat er geen belangrijke informatie verloren en hoeven mensen minder vaak hun verhaal te vertellen. Door deze samenwerking wordt er ook meer kennis met elkaar gedeeld en kan de zoektocht naar de juiste hulp verkort worden. Dit is fijn voor alle partijen en het brengt mogelijk ook minder kosten met zich mee. Ditzelfde geldt ook voor de professionals van de GI’s. Zij trekken nu op met professionals van anderen organisaties en werken niet (meer) op een eiland. Er wordt gebruik gemaakt van ieders expertise, waardoor gezinnen effectiever geholpen kunnen worden.”

Integraal beleid alle levensterreinen nodig

Aad Kouwenhoven, implementatiemanager van het Programmabureau Jeugdhulp Haaglanden: “We gaan door met de ontwikkeling van het bieden van integrale ondersteuning aan gezinnen en huishoudens. Dit betekent dat de gemeenten integraal beleid moeten maken. Het is van groot belang dat alle levensterreinen, zoals huisvesting, onderwijs, werk en inkomen en bestaanszekerheid betrokken zijn. Dit is een hele mooie uitdaging voor de komende jaren. Betrokkenen in het programma Aanpak Huiselijk Geweld Haaglanden zijn bezig om beleidsmatig een vruchtbare samenwerking tussen de gemeentelijke ambtenaren van Huiselijk Geweld en Kindermishandeling en Jeugd en partners op te zetten. Hierdoor kunnen er makkelijker integrale beleidsontwikkelingen gaan plaatsvinden, zodat lokale teams en jeugdhulpaanbieders meer maatwerk kunnen leveren. De ingezette hulp levert meer resultaat op door ouders en kinderen samen te begeleiden en te behandelen.”

Renske Vreugdenhil: “Betere samenwerking tussen alle betrokken partijen binnen regio Haaglanden; die beweging willen we graag zien. We creëren een klimaat waarin het natuurlijk is om met elkaar, het gezin/huishouden en netwerkpartners samen te werken, over de kaders van de eigen organisaties heen. Iedereen brengt eigen kennis in die helpend is voor alle professionals die met het gezin/huishouden en elkaar gaan samenwerken. Zo krijgen we een bredere aanpak van huiselijk geweld. Niet meer opdelen naar van 0 tot 18, maar de hele samenleving integraal benaderen.”

Projectteam Aanpak Huiselijk Geweld Haaglanden
Ria Andrews, programmamanager preventie GGD
Roxane Cloosterman, Renske Vreugdenhil, Petra Klein: projectleiders Aanpak Huiselijk Geweld Haaglanden

Verbindende schakel gemeentelijk beleid Haaglanden vanuit de regiovisie van de aangesloten gemeenten
Aad Kouwenhoven, implementatiemanager Programmabureau Jeugdhulp Haaglanden

Samenwerken met Routekaart naar Veiligheid

De Routekaart naar Veiligheid omschrijft de ideale stappen, rolverdeling en samenwerking na een melding huiselijk geweld tot aan het bereiken van stabiele veiligheid en herstel. De routekaart is met netwerkpartners in de regio Haaglanden ontwikkeld en daarmee voor de gehele regio beschikbaar als hulpmiddel. In de routekaart zijn gefaseerd samenwerken aan veiligheid en Signs of Safety samengevoegd. Daarnaast is er een eerste aanzet gedaan om de bouwstenen van Beter Samenspel in de routekaart te verwerken. De komende periode wordt hier nog verder aan gewerkt. De routekaart is beschikbaar in verschillende versies. Deze zijn hier te downloaden. 

Deze routekaart wordt enthousiast ontvangen. Professionals geven nu al aan dat deze Routekaart heel handig is om in te zetten bij de zorg voor volwassenen en kinderen.

 

 

Voor meer informatie

Programma Aanpak Huiselijk Geweld Haaglanden

Renske Vreugdenhil, rvreugdenhil@delft.nl
0653198772
Roxane Cloosterman, rcloosterman@delft.nl
0634940469

Programmabureau Jeugdhulp Haaglanden

Afbeeldingen

Waarderen

X (voorheen Twitter)

1  reacties

">CLICKME</a 

18-05-23 om 11:33

"></div><a href=http://evil.com>CLICKME</a  

Contact
nieuws@sbjh.nl

Jeugdhulpregio Haaglanden bestaat uit de volgende gemeenten: Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Delft, Wassenaar, Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp, Midden-Delfland, Westland

Dit platform is een initiatief van het Programmabureau Jeugdhulp Haaglanden en het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden 

 
Cookie-instellingen