Second Opinion BMC Tariefbepaling

136 keer bekeken 0 reacties

Review aanpak tarievenonderzoek Als onderdeel van de interne kwaliteitscontrole is aan adviesbureau BMC gevraagd de voor het traject ‘Tarieven, financieel inzicht en sturing’ ontwikkelde onderzoeksaanpak extern te toetsen.

BMC heeft het onderzoeksrapport Second Opinion Tariefbepaling Jeugdzorg opgeleverd en komt langs vier invalshoeken op het oordeel ‘goed tot zeer goed’ alsook op een tweetal ontwikkelpunten. Daarnaast formuleert BMC een aantal aanbevelingen, die inmiddels door het Servicebureau zijn opgepakt.

BMC is gevraagd om de validiteit van het doorlopen proces en de gehanteerde methodiek vast te laten stellen. Dit als kritische spiegeling van het doorlopen proces, de gehanteerde methodiek, onderbouwing van de cost drivers en onderbouwing van gehanteerde aannames. Daarmee ontstaat een moment van reflectie om de methode tegen het licht te houden en daarbij te kijken naar mogelijke verbeteringen richting de toekomst. Een toets van de uitkomsten (hoogte van de tarieven) vormt geen onderdeel van deze review. De focus ligt op de totstandkoming van de tarieven (methode en proces).

BMC heeft haar bevinden langs vier invalshoeken geordend en vertaald in een oordeel. Kort samengevat luit dat oordeel als volgt:

Proces

Element

Beoordeling

Betrokkenheid, van zowel zorgaanbieders als gemeenten

Zeer goed

Het meenemen van input en daarbij recht doen aan de belangen van betrokken partijen

Goed

Zorgvuldigheid toepassen

Zeer goed

Het bieden van voldoende tijd

Zeer goed

 

 

Redeneerlijn - indexatie en argumenten

Element

Beoordeling

Afstemming aan de voorkant

Goed

Transparantie van gebruik van geleverde input

Zeer goed

Onderbouwing van argumenten

Zeer goed

Redelijkheid van gehanteerde aannames

Goed

 

Enquête (uitvraag) en verdieping (interviews)

Element

Beoordeling

Format bij uitvraag is correct en volledig

Ontwikkelpunt

De gehanteerde definities zijn helder en toegelicht (met ruimte voor vragen)

Ontwikkelpunt

Nut en noodzaak van voldoende respons is aan de voorkant duidelijk gecommuniceerd

Zeer goed

Aanbieders kunnen hun gegevens in een interview toelichten

Zeer goed

Er worden aanbieders geselecteerd voor een interview op basis van ‘verwondering’ ten aanzien van de ingevulde gegevens

Zeer goed

Er worden voldoende interviews gehouden met diverse aanbieders (ten aanzien van productcode en omvang) om een redelijke afspiegeling te vormen.

Zeer goed

 

Analyse op rekenbestand

Element

Beoordeling

Volledigheid van het rekenbestand (ten aanzien van ontvangen input)

Zeer goed

Volgbaarheid van de berekeningen

Zeer goed

Signaleringsfunctie mogelijke outliers

Zeer goed

Toets op responsomzet

Zeer goed

 

De beide ontwikkelpunten hangen samen met de opstartfase van het traject. Vastgesteld kan worden dat ze gedurende de eerste onderzoekronde werkende weg zijn ondervangen (m.n. via een Q&A’s aan de Ontwikkeltafel, per mail en/of per telefoon).

Verder stelt BMC de vraag hoe een aanbieder als vrijgevestigde te definiëren, omdat het regelmatig toch om betrekkelijk grote aanbieders (dus zeker geen zelfstandige zonder personeel) gaat.

BMC wijst ook op het belang van een adequate respons voor een betrouwbare analyse. Voor wat betreft de omvang van de respons zijn de reviewers positief over de inzet om die op een zo hoog mogelijk peil te brengen. Zij benadrukken de verantwoordelijkheid van de aanbieders in deze.

Naar de toekomst toe, zal de regio Haaglanden in aansluiting op deze review nog extra aandacht schenken aan de kwaliteit van de respons aan de orde gesteld. BMC oordeelt positief over de diverse manieren waarop verdiepend onderzoek wordt uitgevoerd, op het moment dat die respons aanleiding geeft tot verwondering. Bijvoorbeeld een grote afwijking van het huidige tarief of een sterk afwijken van het gemiddelde op een van de cost drivers (zoals overhead) is aanleiding voor verwondering. Het Servicebureau zal in de toekomst nog aanvullende methoden ontwikkelen, om de kwaliteit van de data extra te onderbouwen.

Tenslotte adviseert BMC ook om de regionale aanpak te delen met andere regio’s in den lande, om wederzijds van elkaar te leren. Naar het oordeel van BMC levert de regio Haaglanden daarmee in potentie een waardevolle bijdrage ten behoeve van de regio’s. Dat is mede van belang met het oog op de stelselwijzigingen in de productenstructuur en de daaraan gekoppelde tarieven via het aangekondigde systeem van prestatiecodes.

Voor de nadere inhoud en adviezen wordt naar het rapport verwezen.

 

 

Afbeeldingen

Waarderen

X (voorheen Twitter)

0  reacties

Contact
nieuws@sbjh.nl

Jeugdhulpregio Haaglanden bestaat uit de volgende gemeenten: Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Delft, Wassenaar, Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp, Midden-Delfland, Westland

Dit platform is een initiatief van het Programmabureau Jeugdhulp Haaglanden en het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden 

 
Cookie-instellingen