Deeltafel Afwegingskader schadelijk wachten op jeugdhulp

Deelnemers aan deze Deeltafel kregen informatie over het Afwegingskader schadelijk wachten op jeugdhulp. Met dit Afwegingskader stelt de regio dat triage op urgentie van de ernst van de problematiek,

maar ook altijd binnen de context van de jeugdbeschermingsmaatregel moet plaatsvinden. Het afgelopen jaar is er vanuit de Doorbraakaanpak GI's en de werkgroep Wachttijden gewerkt aan dit kader. Met de GI's, de crisisdienst, het Expertisecentrum Complexe Zorg en een groot aantal jeugdhulpaanbieders heeft afstemming en overleg plaatsgevonden. Verantwoord prioriteren is een noodzaak, aangezien de jeugdhulp alsmaar meer een schaars goed is geworden. We kennen lange wachttijden, ook voor kinderen met een maatregel. Tegelijkertijd stijgen de regionale kosten voor jeugdhulp en neemt het aantal jeugdigen in zorg toe. "De gespecialiseerde zorg is bedoeld voor de meeste kwetsbare kinderen", stelt de Hervormingsagenda Jeugd en ook de Regiovisie Jeugdhulp Haaglanden.

De deelnemers konden voor een laatste keer reageren op het Afwegingskader en gaven suggesties mee voor de implementatie. De recent gepubliceerde handreiking van het NJi is een hulpmiddel om het regionaal afwegingskader toe te passen om toeleiding naar de meest kwetsbare gezinnen mogelijk te maken. In het voorjaar volgt een gezamenlijke bijeenkomst met het NJi.

Meer weten? Ga naar verslag en powerpoint presentatie Deeltafel Afwegingskader schadelijk wachten op jeugdhulp. (alleen met login-gegevens toegankelijk)

Afbeeldingen

Contact
nieuws@sbjh.nl

Jeugdhulpregio Haaglanden bestaat uit de volgende gemeenten: Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Delft, Wassenaar, Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp, Midden-Delfland, Westland

Dit platform is een initiatief van het Programmabureau Jeugdhulp Haaglanden en het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden 

 
Cookie-instellingen