Leren van benchmark 2022/2023 in regio Haaglanden

13-10-2022
342 keer bekeken 0 reacties

“Gezamenlijk leren en verbeteren vanuit vergelijking van elkaars praktijken en ervaringen.” Eind oktober 2022 start de regio Haaglanden aan de Ontwikkeltafel met de tweede stap in het traject ‘tarieven, financieel inzicht en sturing’.

In de eerste stap is met behulp van kostprijsonderzoek voor een groot aantal producten nagegaan wat (per aanbieder) de kostprijs was voor die producten. Daarmee werd het fundament gelegd om de tarieven voor die producten te actualiseren. Om die tarieven te berekenen wordt in de Haaglanden-aanpak gebruik gemaakt van een redeneerlijn. Volgens die redeneerlijn komt een tarief – bij voldoende respons – tot stand middels het berekenen van een gewogen gemiddelde op basis van de input met betrekking tot kostprijs en onderbouwing daarvan door gecontracteerde jeugdhulpaanbieders.

De onderliggende data worden aangeleverd door het invullen van een onderzoeksformat. Dit format is gestoeld op de kostprijselementen zoals die ook in de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) te vinden zijn, gericht op reële prijzen voor jeugdhulp en waar nodig toegelicht indien er zogenaamde verwonderpunten zijn. Dat wil zeggen dat de onderzoekers een nadere toelichting vragen op specifieke data die om wat voor reden dan ook afwijken van meer algemene patronen of verwachtingen. De binnen de regio Haaglanden gehanteerde methodiek is onlangs door onafhankelijk adviesbureau BMC aan een review onderworpen. Het oordeel van BMC was positief, met het advies om door te gaan richting het leren van de verschillen tussen aanbieders en ook om de aanpak als goed voorbeeld met andere regio’s te delen.

In de tweede fase gaat het om leren vanuit die onderliggende data. Het punt is namelijk dat de kostprijzen van de individuele aanbieders niet hetzelfde zijn omdat die onderliggende data van elkaar verschillen. Soms is dat te verklaren, bijvoorbeeld omdat de clientèle van aanbieder A bij hetzelfde product aanzienlijk zwaarder is dan die van aanbieder B en dus extra inzet in de vorm van hoger gekwalificeerd (en dus duurder) personeel vereist. Maar wat nu, als die verschillen niet heel groot zijn? Dan komen we uit bij de volgende stap van het traject ‘tarieven, financieel inzicht en sturing’: vanuit benchmarking inzichten met elkaar delen gericht op nadere verdieping en duiding en uiteindelijk toepassing. De sturing is gericht op het bevorderen van die toepassing vanuit de idee dat daarmee de onderling geleerde lessen leiden tot een hogere doelmatigheid en/of doeltreffendheid en uiteindelijk dus ook tot lagere kostprijzen en daarmee lagere tarieven.

Oproep tot ieders inzet op leren en verbeteren
Kostendeskundige bij het tarievenonderzoek Bart Boschman vindt het belangrijk dat belastinggeld zo goed (effectief èn efficiënt) mogelijk wordt ingezet voor kinderen en gezinnen in onze samenleving. Vanuit zijn expertise was Boschman dan ook nauw betrokken bij het onderzoek van BMC. “Volgens BMC hebben we in Haaglanden een hele gedegen aanpak. Het unieke hiervan is dat wij vooraf een redeneerlijn en argumentatie hebben ontwikkeld om vanuit beschikbare data en toelichtingen te komen tot reële tarieven.” Voor die toelichting werd bewust gekozen voor een open aanpak. Boschman: “Ons uitgangspunt was steeds ‘verwondering’ bij opmerkelijke uitkomsten, onze nieuwsgierigheid werd geprikkeld als een aanbieder leek af te wijken van meer algemene patronen of verwachtingen bij data.” Juist die openheid leidde ertoe dat aanbieders graag bereid waren om praktijkervaringen te delen. “En daarmee is er nu een bron aan inzichten beschikbaar, waar we samen vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid naar kinderen én belastingbetaler mee aan de slag kunnen. Ik roep dan ook iedereen op om mee te werken aan de benchmarking zodat we samen kunnen leren en verbeteren.”

Bedrijfsvoering? Kwaliteit!
Cor Jansen is als senior controller business analist vooral betrokken bij bedrijfsvoering. Ook Cor draagt vanuit zijn maatschappelijke betrokkenheid bij aan het verbeteren van jeugdhulp. Nog een jaartje kan de regio een beroep doen op zijn expertise; daarna gaat hij met welverdiend pensioen. “Hoe meer uniformiteit hoe makkelijker”, is Cor’s adagium. “De weg ernaar toe lopen we samen op basis van gelijkwaardigheid en vertrouwen vanuit een open gesprek met onze aanbieders. We weten inmiddels wel dat de huidige verschillen in tarieven niet te maken hebben met het type cliënten. De verschillen worden vooral veroorzaakt door aspecten die met bedrijfsvoering te maken hebben. Onder andere gaat het hierbij om overheadkosten en in welke mate een professional productief is. En zoals Bart al zei het is belangrijk dat aanbieders meedoen met de benchmark. En vergis je niet, ons vertrekpunt lijkt misschien bedrijfsvoering (zeker als je steeds weer woorden hoort als tarieven, productiviteit, overhead), maar uiteindelijk gaat het ons er om de kwaliteit van de jeugdhulp zo goed mogelijk te houden. En daar hoort ook bij, dat als het zuiniger kan er ruimte komt om meer kinderen en gezinnen bij te staan.”

Meer info?
Op het besloten gedeelte van www.jeugdhulphaaglanden.nl kun je als community lid de volgende documenten inzien en downloaden. 

Klik op de afbeelding om de afbeelding te vergroten. 

Afbeeldingen

0  reacties

Contact
nieuws@sbjh.nl

Jeugdhulpregio Haaglanden bestaat uit de volgende gemeenten: Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Delft, Wassenaar, Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp, Midden-Delfland, Westland

Dit platform is een initiatief van het Programmabureau Jeugdhulp Haaglanden en het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden 

 
Cookie-instellingen