Speciale aandacht voor Deeltafels 18 april: meld je nu aan!

Graag even jouw aandacht voor twee belangrijke thema's op de online Ontwikkeltafel van 18 april (9:00 - 12:30 uur): Deeltafel 1: Integrale samenwerking tussen jeugdhulp en v-ggz en Deeltafel 2: Netwerksamenwerking Huiselijk Geweld (0-100): Gendernormen. Lees meer hierover en meld je aan!

Deeltafel 1: Integrale samenwerking jeugdhulp en v-ggz.

Tijdens Deeltafel 1 presenteren we de resultaten van een onderzoek dat in regio Haaglanden is gehouden over de werkwijze en de effecten van de aanpak van diverse pilots in onze regio over de samenwerking tussen jeugdhulp en v-ggz. Ook gaan we aan de hand van twee van de acht casussen de resultaten verdiepen. Ten slotte gaan we met elkaar in gesprek over de aanbevelingen: wat moet er nu gebeuren en wie gaat dit doen?

Doe jij mee? Meld je dan nu aan voor Deeltafel 1: Integrale samenwerking jeugdhulp en v-ggz.

Samenwerking vergroot effectiviteit hulp

Ruim een half miljoen kinderen in Nederland groeien op in een gezin waarin een of beide ouders psychische problemen of een verslaving heeft. De opvoeding van hun kinderen kent voor deze ouders bijzondere uitdagingen, met het risico dat psychische problematiek verergert en/of haar weerslag heeft op de kinderen. Integrale samenwerking tussen het jeugddomein en de geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen (v-ggz) zou de effectiviteit van de hulp aan deze gezinnen kunnen vergroten.

Pilots laten patronen zien

In de regio Haaglanden is met het oog daarop een aantal pilots uitgevoerd. Het gaat om de volgende projecten: ‘Beter Thuis’ (Den Haag, Zoetermeer en ‘Integraal 0-6-team in de wijk’) en ‘Ggz bij Jeugdbescherming west’ (vanuit Indigo en Impegno).

Het lectoraat Jeugdhulp in Transformatie van De Haagse Hogeschool en het Verwey-Jonker Instituut onderzochten de werkwijze en de effecten van de pilotaanpak in acht casussen. Daarnaast is met betrokken professionals gereconstrueerd wat de aanpak en effecten zouden zijn geweest als de pilots er niet waren geweest.

Het onderzoek maakt, ondanks de onderlinge verschillen tussen de pilots, een zestal patronen zichtbaar die de meerwaarde van de inzet van v-ggz in jeugdhulptrajecten weergeven:

  1. Casusregie heeft grote meerwaarde voor gezinnen en samenwerking
  2. Professionele speelruimte is voorwaarde voor passende hulp
  3. Gezamenlijke afweging en analyse van de gezinssituatie zorgt voor meer integraliteit en meer passend hulpaanbod
  4. In de pilots is sprake van een gezamenlijke aanpak en er bestaat goede afstemming met het gezin
  5. Informatiedelen verloopt beter vanuit de pilots
  6. Door de onderlinge samenwerking is er voor de betrokken professionals een leereffect

Verbeterpunten voor de regio

Het onderzoek laat ook drie verbeterpunten zien. Ten eerste kan de samenwerking met partijen die niet deelnemen in de pilot verbeterd worden. Ten tweede zitten wachtlijsten het bieden van passende hulp in de weg. Ten slotte is er meer aandacht nodig voor de motivatie van alle gezinsleden voor de trajecten. Op basis van de resultaten zijn aanbevelingen geformuleerd voor zorgverzekeraars, gemeenten, jeugdhulp- en ggz-organisaties, en jeugdhulp- en ggz-professionals.

Lees hier de aanbevelingen: Aanbevelingen Pilots integratie jeugdhulp en ggz voor volwassenen

Voor meer informatie over het onderzoek ga naar: Onderzoek Volwassen ggz in de jeugdhulp

Deeltafel 2: Netwerksamenwerking Huiselijk Geweld (0-100): Gendernormen

Deeltafel 2 sluit aan op het programma preventie van geweld, zoals huiselijk, (ex-)partner en online geweld, en wat de relatie is tussen gender(normen) en geweld. Je krijgt een sneak peak wat je kan doen om geweld te voorkomen door gendersensitief te werken. 

Waarom een gendersensitieve aanpak van geweld? Gendersensitiviteit betekent dat er rekening wordt gehouden met de sociaal-culturele rollen die mannen en vrouwen vervullen. Met een gendersensitieve blik kijk je naar de verschillen in macht, gelijkheid, afhankelijkheid en gedrag, als gevolg van die verschillende rollen. Het toepassen van een genderperspectief betekent dat je verder kijkt dan alleen de verschillen in de aard en omvang van het geweld dat vrouwen en mannen treft. Geweld wordt juist in de brede maatschappelijke context van ongelijkheid, in het bijzonder tussen de seksen, geplaatst en zo worden de oorzaken van geweld, in al hun ingewikkeldheid, beter herkend, erkend, aangepakt en weggenomen. Bij het ontbreken van gendersensitiviteit worden de complexe processen die geweld veroorzaken onvoldoende gezien. Een gendersensitieve aanpak van geweld is dus erg belangrijk voor een effectieve aanpak van geweld.

Doe jij mee? Meld je dan nu aan voor Deeltafel 2: Netwerksamenwerking Huiselijk Geweld (0-100): Gendernormen

Voor wie?

Voor uitvoerende professionals, beleidsmakers en het management.  En voor iedereen die geïnteresseerd is in dit onderwerp.
Bereid je voor op deze Deeltafel en lees deze factsheet.
Voor meer informatie kun je deze begrippenlijst.

 

 

 

Afbeeldingen

Contact
nieuws@sbjh.nl

Jeugdhulpregio Haaglanden bestaat uit de volgende gemeenten: Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Delft, Wassenaar, Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp, Midden-Delfland, Westland

Dit platform is een initiatief van het Programmabureau Jeugdhulp Haaglanden en het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden 

 
Cookie-instellingen